misoxinia

A ONU en decembro de 1993 fai pública a “Declaración sobre a eliminación da violencia contra a muller” coa pretensión de poñer os alicerces para un futuro libre de violencia de xénero. Para espertar a concienciación a Asemblea Xeral, no ano 2000, emite a resolución na se que designa o 25 de novembro como o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, onde convida os gobernos, organizacións internacionais e ONG a participar activamente na devandita xornada e a organizar accións todos os anos ao redor desta data que contribúan a que a poboación sexa quen de rexeitar a violencia contra as mulleres e calquera outro tipo de ignominias.

O noso modesto xeito de participar na iniciativa é explicar aquelas voces que aparecen ao redor destes actos condenables, unha destas voces é misoxinia. O DRAG define este termo como a “aversión ás mulleres”, onde a voz aversión significa “actitude desfavorable ou hostil cara a algo ou alguén”. A etimoloxía da palabra misoxinia dinos que é unha formación moderna (século XIX) na que se emprega o prefixo miso- que vén do grego miséo ‘odiar’ máis o substantivo gyné ‘muller’; daquela, de xeito literal, é ‘odio á muller’. Cando se emprega o concepto misoxinia na actualidade estámonos a referir a unha ‘actitude rancorosa, hostil e de menosprezo cara ás mulleres’.

Sen dúbida ningunha, é a manifestación dun atraso cultural que vén de vello e enraizado na crenza da superioridade masculina, que lle atribúe unicamente á muller o coidado do fogar e das criaturas en exclusiva. Xa atopamos testemuños misóxinos na antiga Grecia, onde elas non eran consideradas cidadás de dereito; e mesmo para algúns filósofos o papel destas era só o de garantir a descendencia. A cultura hebrea cría que a muller era a culpable da perda do paraíso e as escrituras sagradas nas que se basean credos posteriores mesmo aluden ao sometemento explícito da muller ao home. Partindo deste sentimento individual de menosprezo grave cara a elas pódese explicar o machismo. Este é o conxunto de crenzas, prácticas sociais e actitudes onde a muller figura coma un ser inferior e sofre comportamentos discriminatorios ou desprezativos dirixidos contra elas.

O vocábulo machismo fórmase mediante o sufixo -ismo, aplicado á voz macho ‘individuo de sexo masculino’. Os comportamentos machistas danse en todos os ámbitos: no familiar, cando as obrigas non se reparten de xeito equilibrado; no eido económico, cando a muller recibe salarios inferiores aos dos compañeiros no mesmo cargo ou ten dificultades para acceder a postos da escala superior (teito de cristal). O machismo contribúe á consolidación dos estereotipos de xénero tales como que as mulleres son boas coidadoras, e que por iso deben recaer sobre elas as tarefas relacionadas co coidado; ou que por posuíren unha determinada fisionomía non poden desenvolver determinados traballos que esixen esforzo físico.

A nosa aspiración como sociedade é a erradicación do machismo e educar as persoas para que os comportamentos misóxinos non se produzan e non teñamos que contar máis vítimas de violencia de xénero.

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir