“Xeliña fala galego” e o multilingüismo

“É ben sabido que é máis doado aprender unha nova lingua cantas máis linguas se coñecen. (…) E, por isto, a Xeliña que xa coñece dúas linguas –a galega e a castelá– terá un chisco máis de facilidade para aprender outras que se coñecera non máis a lingua de Castela, poñamos por caso. Ademais, cómpre que non esquezamos que xustamente a lingua é o meirande logro colectivo dun pobo”. No San Xoán de 1968 Valentín Arias escribía estas liñas dedicadas á súa filla nun fermoso relato titulado Xeliña fala galego. O tradutor non se equivocou no prognóstico: aquela rapaciña de sete anos que facía comparacións e reflexionaba constantemente sobre os dous idiomas que sabía naquela altura converteríase tamén, pasado o tempo, nunha destacada tradutora, ademais de editora e poeta.

A crónica paterna da experiencia de Xela Arias como nena galegofalante pode lerse agora na páxina web da Real Academia Galega. A institución quixo recuperar o texto que o proxenitor lle dedicou á protagonista do Día das Letras Galegas co gallo do Día da Lingua Materna –o 21 de febreiro–, porque catro décadas despois segue a ser moi necesario lembrar a súa mensaxe: a diversidade lingüística é unha riqueza que cómpre preservar. A UNESCO anima a celebrar dende o ano 2000 a data precisamente pola constatación de que esta valiosa herdanza cada vez está máis ameazada: cada dúas semanas desaparece unha lingua, e con ela morre tamén un patrimonio cultural e intelectual irrecuperable.

A galega segue a ser unha lingua moi viva. Pero a creba da transmisión xeracional, de nais e pais a fillos e fillas, supón unha ameaza real sobre a que a Real Academia Galega volve chamar a atención. A institución recorda que transmitirlles o noso idioma aos nenos e nenas é imprescindible para coidar o maior patrimonio dos galegos e galegas e garantirlles aos rapaces e rapazas o seu dereito a gozar del. Como apuntaba Valentín Arias, é tamén a mellor maneira de facilitarlles o acceso a outras linguas posteriormente. Ou, o que vén sendo o mesmo, significa abrirlles as portas ao multilingüismo, un concepto no que a UNESCO pon o acento no Día da Lingua Materna 2021 como garante da inclusión e, polo tanto, necesario para un desenvolvemento sostible.

Tanto lingua materna como diversidade lingüística e multilingüismo son expresións que pertencen á terminoloxía propia da sociolingüística, a rama da lingüística que estuda as relacións entre a lingua e o medio social. A palabra diversidade, procedente do latín diversitas, significa ‘diferenza’, aquilo que distingue unha cousa da outra. Neste caso compleméntase co adxectivo “lingüístico”, que foi acuñado no francés (linguistique), a partir de linguiste ‘lingüista’.

O termo multilingüismo está formado polo prefixo latino multi-, que indica ‘moitos’ ou ‘varios’ e que se engade a unha base de formación latina lingua ‘linguaxe ou lingua’ rematada co sufixo –ismo. Este, malia ser de orixe grega, chegou a nós a través do equivalente latino –ismus e, tras empregarse nun primeiro momento na terminoloxía médica, pasou a usarse tamén para designar movementos políticos, relixiosos, sociais ou artísticos.

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir